Providence Tuxedo-White Two button, notch lapel, classic style white tuxedo.